Vannkraft ikke nødvendig for å møte globale klima- og energimål

Dette høres kanskje ut som oppsiktsvekkende påstander, men en rapport som ble publisert av WWF og The Nature Conservancy tidligere denne måneden hevder at vannkraft er unødvendig for å møte de globale klimaforandringene og målene for ren energi.

Årsaken til dette er rett og slett takket være den dramatiske nedgangen i kostnadene innenfor sol-, vind,- og lagringssektorene.

vannkraft fornybar energi
Ny rapport forklarer at energi fra vannkraft ikke er nødvendig for å imøtekomme klimamålene i Paris-avtalen. Foto: PxHere.com

Vannkraft kan ødelegge mye

Rapporten ble sluppet på kvelden da World Hydropower Congress ble arrangert i Paris tidligere denne måneden. Rapporten som bærer navnet ’Connected and Flowing: A renewable future for rivers, climate and people’, er basert på bidrag fra flere akademikere, og man har funnet ut at den akselererende utviklingen innen vind- og solkraft kan sørge for at man kan unngå at nærmere 165.000 kilometer med elvekanaler blir fragmentert av oppdemning til bruk til vannkraft.

Hovedpoenget med denne rapporten er derfor at vi som planet fortsatt kan begrense de globale temeraturene til en økning på mindre enn 1,5⁰ C, som man ble enige om i Parisavtralen – uten å måtte bruke vannkraft.

For første gang finnes det levedyktige og fornybare alternativer til de inngripende vannkraft-dammene som på nåværende tidspunkt foreslås å bygges i mange var verdens fritt flytende elver’, sier forfatterne bak rapporten. ’Dette er en utvikling som kan utløse en mengde negative effekter, og dette inkluderer flytting av hele samfunn, tapet av produktive ferskvannsfiskerier og tap av mye av sedimentene man behøver for å beholde økonomisk avgjørende deltaer over de stigende havnivåene.

Dam vannkraftverk
Forfatterne av rapportene mener damanlegg i forbindelse med vannkraftverk er altfor inngripende og ødeleggende både for natur, dyr og samfunn som er tilknyttet elvene. (Foto: PxHere.com)

Å konstruere og operere vannkraft har en betydelig innvirkning på elver. Fragmentering av kanaler og omdirigering av elvens naturlige rute kan ødelegge habitater, blokkere fiskens migreringsruter og true allerede sårbare arter. Med tusenvis av vannkraftdammer allerede prosjektert bygget over hele Europa ber derfor WWF og The Nature Conservancy EU og omkringliggende land om å avbryte disse planene. Spesielt håper man at planene for slike dammer i øst-Europa og Balken droppes ettersom disse områdene er hjemmet til noen av kontinentets mest uberørte og frittflytende elver.

Til slutt sier rapporten noe om hvilken vei planeten kan bevege seg mot elektriske systemer som ikke bare har lavt karbonutslipp og som er billig, men som også er en lav påvirkningsgrad på omgivelsene.

Ren energi er ikke det samme som grønn energi’, sier Andreas Baumüller, leder av Natural Resources ved WWF European Policy Office, før han fortsetter:

I Europa har vi minst 25.000 vannkraftverk i drift, og det er elvene, dyrelivet og samfunnene som bor sammen med dem som må betale den største prisen. Det er på tide at regjeringene i EU anerkjenner at tiden for slike dammer i Europa er forbi. De må helhjertet imøtekomme sine forpliktelser i henhold til EUs Vanndirektiv, ta fjerningen av dammene på alvor og si nei til flere skadelige prosjekter i forbindelse med rørledningen.

Fornybar energi er fremtiden’, legger Alex Mason til. Han er Senior Energy Policy Officer ved WWFs European Policy Office. Han sier videre:

Vi er dog nødt til å velge fornybar energi som er bra for klimaet og som kan bygges uten å skade naturen – for eksempel sol og vind. Det er ingen grunn til at man ikke skal ha en kraftig oppskalering i bruk av vind- og solenergi ettersom disse er både konkurransedyktige på pris mot fossilt brennstoff og betydelig billigere enn atomkraft. Det må planlegges godt samt at det må investeres i smarte distribusjonsnett og lagring. Medlemslandene i EU må bruke pengene på den riktige fornybare energien når de avslutter sine klimaplaner dette året.

Kilde: Clean Technica